Režim dne

Třídy mají svůj denní režim (program), který je  natolik flexibilní, aby učitelky mohly pružně reagovat na aktuální změny. Pevně jsou zakotveny pouze časy stravování dětí (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina).

6:45 – 8:45           doba určená pro příchod dětí do mateřské školy, volné hry, zájmové činnosti, společná tělovýchovná chvilka (všestranná pohybová průprava, správné držení těla, cvičení s hudbou, relax. cvičení …)

8:45  –  9:15         dopolední svačina

Po svačině následují řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na   výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu, příprava na pobyt venku.

10:00 – 11:45      pobyt dětí venku (pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy, okolním světem atd. V případě nepříznivého počasí volí učitelka náhradí program – stolní hry, konstruktivní , stavebnicové… TV pohádka, četba…).

11:45 – 12:00      příchod dětí do šaten MŠ, hygiena

12:00 – 12:30      oběd

12:30     hygiena, příprava dětí k polednímu odpočinku

12:30 – 14:00      spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, relaxační a individuální práce u dětí s nižší potřebou spánku (zejména u předškoláků)

14:30 – 15:00     odpolední svačina

15:15 – 16:30      volné činnosti a individuálně zaměřené aktivity nabízené učitelkami; zájmové činnosti a pohybové aktivity v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy – doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci